Boletín anterior

Administración Autonómica

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira. Serv. de Orzamentos,Est. e Asist. Econ. Sección 1

2019/7526 Modificación das bases 49 e 64 de execución do orzamento da Deputación Provincial do exercicio 2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira. Serv. de Orzamentos,Est. e Asist. Econ. Sección 1

2019/7512 Expediente de modificación de créditos núm. 3/2019 de aprobación polo Pleno
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2019/7536 Modificación bases premios culturais 2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2019/7495 Emprazamento PA 163/2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Consorcios

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 1 de A Coruña

2019/7469 DSP 471/2018. Notificación de decreto
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 1 de A Coruña

2019/7470 DSP 503/2019. Citación a juicio
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 1 de A Coruña

2019/7472 DSP 475/2018. Notificación de decreto
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

©2009 Deputación da Coruña