Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/3302 DH.W15.60308. Mellora de camiños. Concello de Vimianzo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/3303 DH.W15.61401. Galpón. Concello de Sada
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Tesourería e Xestión de Tributos. Servizo Central de Recadación

2018/3412 Anuncio de subasta de bienes inmuebles/anuncio de poxa de bens inmobles n.º 134
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Consorcios

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de Instrucción

Juzgados de lo Social

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 4 de A Coruña

2018/3396 Despido/ceses en general 635/2017
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

©2009 Deputación da Coruña