Boletín anterior

Administración Electoral

Juntas Electorales

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico

2019/2831 DH.V15.66442. Peteiro Motor, S.L. Bergondo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2019/3042 Lista provisional de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal temporal para postos de letrado asesor adxunto
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

A Coruña

Área de Facenda e Administración

Servizo de Xestión Tributaria. Departamento de Facenda e Xestión de Tributos

2019/2889 Anuncio exposición pública matrícula primeiro trimestre da taxa de quioscos e mercados
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Mancomunidades

Consorcios

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

Otras Entidades y Anuncios Particulares

Cámaras Oficiales

©2009 Deputación da Coruña