Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Emprego e Economía Social

2019/327 Modificación dos estatutos da Asociación de Radio Taxi de Betanzos
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

2019/348 Xurado do "I Premio Pola Paz, Convivencia e Dereitos Humanos - Deputación Provincial da Coruña"
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña