Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Axencia Galega de Infraestruturas

Servizo Provincial da Coruña

2018/5434 Convocatoria para o pago xuros de demora polas expropiacións de bens e dereitos afectados pola clave AC/01/11.1 no Concello de Ordes
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Tesourería e Xestión de Tributos. Servizo Central de Recadación

2018/5400 Edicto de venta por gestión directa/edicto de venta por xestión directa n.º 141
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña