Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico

2019/9695 Resolución do expediente de deslinde do lago da Mina de Meirama, no concello de Cerceda (A Coruña)
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña